Обща информация

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“ или за краткост CIOFF® България е юридическо лице регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7 и чл. 14а от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“ се извършват от председателя й.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“ можете да получите от следните длъжностни лица:

Елена Балева – юрист, тел. 02 865 0137

Йоанна Низамска – секретар, тел. 0879 401194

Данни за кореспонденция с Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“ във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1463 пл. „България” № 1

Национален Дворец на Културата

Административна сграда ПРОНО, ет. 14, офис 12-17

Eлектронна поща: info@cioff-bulgaria.com

Официална страница на CIOFF® България в интернет: www.cioff-bulgaria.com

Работно време: 9.00 – 17.00 ч.

OI CIOFF BG.pdf (252.07 Kb)

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg