Комисии

За осъществяване на конкретни дейности на Фондацията са сформирани и спомагателни ограни, наречени комисии. Създават се и се закриват с решение на УС. Членовете на комисии се назначават и освобождават от УС. Подотчетни са на УС и Председателя. Контролират и ръководят конкретни дейности от дейностите на НС. Заседават поне 1 път на тримесечие.

Фестивална комисия

 • определя фолклорните колективи, които да участват в международни фолклорни фестивали в чужбина, по линия на получени покани от ЦИОФФ или други сродни организации, съобразно изискванията на фестивалите-организатори;
 • препоръчва чуждестранни фоклорни ансамбли и групи за участие в международни фолклорни фестивали в България;
 • организира и координира провеждането на национални прегледи за художествените и технически стойности на фолклорните колективи;
 • работи за популяризиране на българското фолклорно богатство.
  Състав: Емил Павлов, Стилияна Йоргова, Йоанна Низамска, Жасмина Василева, Даниела Петрова, Стоян Господинов, Милена Ангелова, Фиданка Котева и др.


Културна комисия

 • организира и координира усилията си с правителствени и неправителствени организации със сродна дейност при провеждането на културни мероприятия в България и чужбина;
 • разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред донорски, дарителски, правителствени и неправителствени фондове и организации;
 • работи и представлява фондацията в съвместни инициативи и контакти със сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина.
  Състав:  Стилияна Йоргова и Йоанна Низамска.


Комисия за PR и реклама

 • осъществява връзки с обществеността, медиите и други средства за масово осведомяване;
 • работи за популяризиране на дейността и издигане авторитета на Националната секция в публичното пространство и пред обществеността;
 • работи за популяризиране на дейността на Националната секция в международен план.
  Състав: Цвети Радева, Йоанна Низамска и др.

Младежка комисия

 • представлява НС на младежки форуми в България и в чужбина;
 • консултира УС  по младежки въпроси;
 • координира дейността си с други сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина;
 • съдейства за популяризиране на идеите на ЦИОФФ сред младежта.
  Състав: Йоанна Низамска – Председател, Красин Каракоцев, Даниела Иванова и др.


Финансова комисия

 • изготвя годишен бюджет и финансов отчет;
 • консултира УС по финансови въпроси.
  Състав: Емил Павлов, Силвия Павлова.

Правна комисия

 •  Състав: Елена Балева, Диана Петкова.