Вътрешни правила

УТВЪРДИЛ:     

Емил Павлов – Председател на Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/“

със ЗАПОВЕД  № 14-196/15.12.2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЪДЪРЖАЩИ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП, ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  И

ПРАВИЛАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАБОТА С ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА